Algemene voorwaarden Aqua Lingua

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 2. Aqua Lingua: Aqua Lingua, Oosteinde 179, 2611 VD Delft 3. Student/cursist: degene die zich inschrijft voor een opleiding, cursus, module, bij- of nascholing die door Aqua Lingua wordt georganiseerd. 4. Opleiding: de opleiding, cursus, seminar, congres, bij - of nascholing of symposium die door Aqua Lingua wordt georganiseerd. 5 Partijen: Aqua Lingua en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn. 6. Overeenkomst: de inschrijving van student/cursist voor een opleiding, cursus, seminar, congres, bij- of nascholing die Aqua Lingua verplicht tot organisatie en invulling daarvan. Artikel 2. Toepassingsgebied van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de partijen waarop Aqua Lingua deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aqua Lingua, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteit te wijzigingen of aan te vullen zal Aqua Lingua dit kenbaar maken. 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Aqua Lingua de student/cursist hierover tevoren inlichten. Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst Bij een tekort aan deelnemers behoudt Aqua Lingua zich het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te worden gesteld. Artikel 5. Prijsaanpassingen Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Aqua Lingua de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen. Artikel 6. Aanmelding / Inschrijving 1. Om u in te schrijven voor één van de opleidingen, stuurt u het desbetreffende inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend retour aan: Aqua Lingua, Oosteinde 179, 2611 VD Delft, e-mail : info@lisette-timmermans.nl 2. Nadat Aqua Lingua uw inschrijfformulier ingevuld en ondertekend heeft ontvangen start de inschrijfprocedure. 3. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van aanmeldingen. 4. De inschrijving is echter pas aanvaard wanneer Aqua Lingua de inschrijving schriftelijk aan de student/cursist heeft bevestigd. 5. Na de ontvangst het inschrijfformulier heeft de student/cursist een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 6. Indien van toepassing zullen de terugbetalingen binnen 14 kalenderdagen worden verwerkt. Artikel 7. Akkoordverklaring Algemene voorwaarden Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de student/cursist kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn. Artikel 8. Kosten en betaling 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door Aqua Lingua gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. Het door de student/cursist aan Aqua Lingua verschuldigde cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de opleiding volledig te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Aqua Lingua: IBAN NL24INGB0009027863, BIC INGBNL2A 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de student/cursist in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat de student/cursist in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen is de student/cursist een rente aan Aqua Lingua verschuldigd op jaarbasis van het geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage ex art. 6:119 BW, verhoogd met 3%. 3. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Aqua Lingua de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de student/cursist onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. 4. Bij een niet of niet tijdige betaling is de student/cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 5. Elke verrekeningsbevoegdheid van de student/cursist, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de student/cursist gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de student/cursist dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. De student/cursist verplicht zich op eerste verzoek van Aqua Lingua zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst. 7. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Aqua Lingua tot het moment van ontvangst van volledige betaling met inbegrip van rente en kosten. Artikel 9. Termijnbetaling 1. Betalen in termijnen is slechts mogelijk na telefonisch overleg. 2. Dit betekent echter niet, dat wanneer de student/cursist na de eerste termijnbetaling met de opleiding stopt, aanspraak kan maken op vermindering van het cursusgeld. 3. Indien de student/cursist tussentijds met de opleiding stopt, dient de student/cursist ook het volledige cursusgeld te voldoen. Artikel 10. Tussentijdse beëindiging 1. Inschrijving geldt voor een hele opleiding. 2. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een opleiding kan geen restitutie van het cursusgeld worden verleend. 3. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Aqua Lingua. Artikel 11. Afmelden bij een verhindering en inhalen van lesdagen 1. Afmelden dient schriftelijk of per mail te gebeuren. 2. Inhalen van lessen is mogelijk per eerst volgende gelegenheid, na voorafgaande goedkeuring door Aqua Lingua. 3. Voor niet gevolgde lessen heeft de student/cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld. Artikel 12. Annulering 1. Annulering van een definitieve aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk aan Aqua Lingua te geschieden en voorafgaand aan de aanvang van de opleiding door Aqua Lingua te zijn ontvangen. 2. Naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering dient de student/cursist een percentage van het voor de opleiding verschuldigde bedrag aan Aqua Lingua te betalen volgens onderstaand schema: - 100% bij ontvangst van de annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding; - 75% bij ontvangst van de annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding - 50% bij ontvangst van de annulering tussen 6 tot 4 weken voor aanvang van de opleiding - 25% bij ontvangst van de annulering tussen 8 tot 6 weken voor aanvang van de opleiding 3. Voor de genoemde termijnen is de datum van ontvangst van de opzegging bij Aqua Lingua bepalend. Artikel 13. Verschuiving 1. De opleiding waarvoor de student/cursist zich heeft ingeschreven wordt gegeven volgens het cursusplan van Aqua Lingua. 2. De student/cursist heeft éénmaal het recht om deelname aan de opleiding uit te stellen, tot de alsdan eerst volgende startdatum van de daarna volgende opleiding (indien deze opnieuw plaatsvindt) en er geen kosten zijn gemaakt door Aqua Lingua. 3. Voor toepassing van artikel 7 van de algemene voorwaarden blijft evenwel als datum van aanvang van opleiding gelden de datum van de opleiding waarvoor de student/cursist zich oorspronkelijk heeft ingeschreven. Artikel 14. Juistheid van opgegeven informatie 1. Aqua Lingua zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap invullen en uitvoeren. 2. Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal, gebeuren naar beste weten van Aqua Lingua, maar kunnen redelijkerwijs afwijken. 3. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, inclusief typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, weigering of een wijziging van de overeengekomen prijs. Artikel 15. Programma en inhoud opleiding 1. Het programma van een opleiding staat beschreven in de meest recente folder of staat vermeld op de website van Aqua Lingua. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Aqua Lingua zal de student/cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. 2. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Aqua Lingua zal de student/cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. 3. Aqua Lingua spant zich in gekwalificeerde en/of deskundige docenten de opleiding of activiteit te laten verzorgen. 4. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten/sprekers te vervangen. Artikel 16. Overmacht 1. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle omstandigheden waarop Aqua Lingua redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een opleiding wordt verhinderd. 2. Voorts is van overmacht sprake ingeval van tekortkomen die voor rekening komen van Aqua Lingua krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder de aldus bedoelde situaties vallen in ieder geval bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Aqua Lingua, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, terrorisme, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet op verzoek van Aqua Lingua- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen. 3. Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal Aqua Lingua een andere tijd of dag voor het houden van deze les proberen vast te stellen. Dit kan eventueel door het opschuiven van een gehele lesprogramma met een tijdseenheid. 4. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van de opleiding treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, dan heeft Aqua Lingua het recht de opleiding schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat er enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. 5. In geval van annulering door overmacht zal Aqua Lingua de door de student/cursist eventueel vooruitbetaalde cursusgelden naar pro rato van de reeds gevolgde lessen terugstorten. Artikel 17. Aansprakelijkheid 1. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, welke door Aqua Lingua aan de student/cursist wordt verstrekt, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. 2. Aqua Lingua kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 3. Aqua Lingua aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van de student/cursist die gebaseerd zijn op hiervoor bedoelde informatie. Aqua Lingua benadrukt hierbij de student/cursist de informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar binnen diens kader van professionele kennis en ervaring te controleren en toe te passen. Artikel 18. Zoekraken privé voorwerpen Aqua Lingua is niet aansprakelijk voor het zoekraken van privé voorwerpen tijdens de opleiding. Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten 1. Alle door Aqua Lingua aan de student/cursist in gebruik gegeven intellectuele goederen blijven eigendom van Aqua Lingua. 2. De student/cursist mag al het door Aqua Lingua vervaardigde en of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Aqua Lingua niet toegestaan om opleidingsmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch dan wel anderszins), of enig werk aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen. Artikel 20. Opleiding en Examens Op alle door of vanwege Aqua Lingua verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door Aqua Lingua aan het begin van de opleiding aan de student/cursisten zal worden verstrekt. Artikel 21. Klachtenprocedure Iedere student heeft het recht om over de wijze waarop een docent zich heeft gedragen t.o.v. hem of haar of over beslissingen die hem of haar aangaan, hetzij door een docent, hetzij door de organisatie, een klacht in te dienen bij de directie van Aqua Lingua. De klachtenprocedure is in te zien op www.aqua-lingua.eu en is op te vragen bij Aqua Lingua, Center for Colon Hydrotherapy Education, Oosteinde 179, 2611 VD Delft Artikel 22. Toepasselijk recht. Op elke overeenkomst tussen Aqua Lingua en de student/cursist is Nederlands recht van toepassing. Artikel 23. Vindplaats van de voorwaarden. De Algemene voorwaarden van Aqua Lingua zijn in te zien op www.aqua-lingua.eu. Artikel 24. Wet Bescherming Persoonsgegevens 1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Aqua Lingua hierbij te kennen dat alle door de student/cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van student/cursisten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. 2. Aqua Lingua verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. De student/cursist beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van diens gegevens. 3. Indien de student/cursist geen informatie meer wenst te ontvangen, dan dient deze Aqua Lingua daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Artikel 25. Diversen 1. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor student/cursisten, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding tot schade van hun medestudent/cursisten belemmeren, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet. 2. Bij wijziging van naam- en/of adresgegevens dient de student/cursist zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk z.s.m., uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging, aan Aqua Lingua door te geven. 3. Alle overige niet in deze Algemene voorwaarden genoemde situaties zijn ter beoordeling van de directie van Aqua Lingua. Contactgegevens Aqua Lingua Oosteinde 179 2611 VD Delft T: 015-214 42 21 e-mail: info@lisette-timmermans.nl website: www.aqua-lingua.eu Download de algemene voorwaarden. Versie: Oktober 2019 .
© Copyright 2020, Aqua Lingua | Lisette Timmermans | Contact | Algemene voorwaarden |Cookiebeleid |Disclaimer |Klachtenprocedure
Aqua Lingua Oosteinde 179 2611 VD  Delft
Bel me gerust: 015-2144221
Volg me op:

Algemene voorwaarden Aqua

Lingua

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 2. Aqua Lingua: Aqua Lingua, Oosteinde 179, 2611 VD Delft 3. Student/cursist: degene die zich inschrijft voor een opleiding, cursus, module, bij- of nascholing die door Aqua Lingua wordt georganiseerd. 4. Opleiding: de opleiding, cursus, seminar, congres, bij - of nascholing of symposium die door Aqua Lingua wordt georganiseerd. 5 Partijen: Aqua Lingua en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst hebben gesloten of daarover in onderhandeling zijn. 6. Overeenkomst: de inschrijving van student/cursist voor een opleiding, cursus, seminar, congres, bij- of nascholing die Aqua Lingua verplicht tot organisatie en invulling daarvan. Artikel 2. Toepassingsgebied van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de partijen waarop Aqua Lingua deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Aqua Lingua, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Artikel 3. Wijziging van de overeenkomst 1. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteit te wijzigingen of aan te vullen zal Aqua Lingua dit kenbaar maken. 2. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Aqua Lingua de student/cursist hierover tevoren inlichten. Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst Bij een tekort aan deelnemers behoudt Aqua Lingua zich het recht om de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder daarvoor op enigerwijze aansprakelijk te worden gesteld. Artikel 5. Prijsaanpassingen Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, dan wel andere kostenelementen, kan Aqua Lingua de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen. Artikel 6. Aanmelding / Inschrijving 1. Om u in te schrijven voor één van de opleidingen, stuurt u het desbetreffende inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend retour aan: Aqua Lingua, Oosteinde 179, 2611 VD Delft, e-mail : info@lisette-timmermans.nl 2. Nadat Aqua Lingua uw inschrijfformulier ingevuld en ondertekend heeft ontvangen start de inschrijfprocedure. 3. Inschrijving geschiedt op basis van binnenkomst van aanmeldingen. 4. De inschrijving is echter pas aanvaard wanneer Aqua Lingua de inschrijving schriftelijk aan de student/cursist heeft bevestigd. 5. Na de ontvangst het inschrijfformulier heeft de student/cursist een bedenktijd van 14 kalenderdagen. 6. Indien van toepassing zullen de terugbetalingen binnen 14 kalenderdagen worden verwerkt. Artikel 7. Akkoordverklaring Algemene voorwaarden Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de student/cursist kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn. Artikel 8. Kosten en betaling 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de door Aqua Lingua gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting. Het door de student/cursist aan Aqua Lingua verschuldigde cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de opleiding volledig te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Aqua Lingua: IBAN NL24INGB0009027863, BIC INGBNL2A 2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de student/cursist in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat de student/cursist in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen is de student/cursist een rente aan Aqua Lingua verschuldigd op jaarbasis van het geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage ex art. 6:119 BW, verhoogd met 3%. 3. Iedere overschrijding van de betalingstermijn geeft Aqua Lingua de bevoegdheid haar verplichtingen jegens de student/cursist onmiddellijk en zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving op te schorten. 4. Bij een niet of niet tijdige betaling is de student/cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder mede begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 5. Elke verrekeningsbevoegdheid van de student/cursist, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. De door de student/cursist gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de student/cursist dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. De student/cursist verplicht zich op eerste verzoek van Aqua Lingua zekerheid te verschaffen dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst. 7. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Aqua Lingua tot het moment van ontvangst van volledige betaling met inbegrip van rente en kosten. Artikel 9. Termijnbetaling 1. Betalen in termijnen is slechts mogelijk na telefonisch overleg. 2. Dit betekent echter niet, dat wanneer de student/cursist na de eerste termijnbetaling met de opleiding stopt, aanspraak kan maken op vermindering van het cursusgeld. 3. Indien de student/cursist tussentijds met de opleiding stopt, dient de student/cursist ook het volledige cursusgeld te voldoen. Artikel 10. Tussentijdse beëindiging 1. Inschrijving geldt voor een hele opleiding. 2. Bij tussentijdse beëindiging van deelname aan een opleiding kan geen restitutie van het cursusgeld worden verleend. 3. Uitzonderingen zijn bindend en ter beoordeling van Aqua Lingua. Artikel 11. Afmelden bij een verhindering en inhalen van lesdagen 1. Afmelden dient schriftelijk of per mail te gebeuren. 2. Inhalen van lessen is mogelijk per eerst volgende gelegenheid, na voorafgaande goedkeuring door Aqua Lingua. 3. Voor niet gevolgde lessen heeft de student/cursist geen recht op restitutie van het cursusgeld. Artikel 12. Annulering 1. Annulering van een definitieve aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk aan Aqua Lingua te geschieden en voorafgaand aan de aanvang van de opleiding door Aqua Lingua te zijn ontvangen. 2. Naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering dient de student/cursist een percentage van het voor de opleiding verschuldigde bedrag aan Aqua Lingua te betalen volgens onderstaand schema: - 100% bij ontvangst van de annulering tot 2 weken voor aanvang van de opleiding; - 75% bij ontvangst van de annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van de opleiding - 50% bij ontvangst van de annulering tussen 6 tot 4 weken voor aanvang van de opleiding - 25% bij ontvangst van de annulering tussen 8 tot 6 weken voor aanvang van de opleiding 3. Voor de genoemde termijnen is de datum van ontvangst van de opzegging bij Aqua Lingua bepalend. Artikel 13. Verschuiving 1. De opleiding waarvoor de student/cursist zich heeft ingeschreven wordt gegeven volgens het cursusplan van Aqua Lingua. 2. De student/cursist heeft éénmaal het recht om deelname aan de opleiding uit te stellen, tot de alsdan eerst volgende startdatum van de daarna volgende opleiding (indien deze opnieuw plaatsvindt) en er geen kosten zijn gemaakt door Aqua Lingua. 3. Voor toepassing van artikel 7 van de algemene voorwaarden blijft evenwel als datum van aanvang van opleiding gelden de datum van de opleiding waarvoor de student/cursist zich oorspronkelijk heeft ingeschreven. Artikel 14. Juistheid van opgegeven informatie 1. Aqua Lingua zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap invullen en uitvoeren. 2. Alle opgaven van en/of vermelding over de diensten en producten, zoals de duur van de opleiding, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal, gebeuren naar beste weten van Aqua Lingua, maar kunnen redelijkerwijs afwijken. 3. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, inclusief typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, weigering of een wijziging van de overeengekomen prijs. Artikel 15. Programma en inhoud opleiding 1. Het programma van een opleiding staat beschreven in de meest recente folder of staat vermeld op de website van Aqua Lingua. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor wijzigingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Aqua Lingua zal de student/cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. 2. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Aqua Lingua zal de student/cursist daarvan tijdig op de hoogte stellen. 3. Aqua Lingua spant zich in gekwalificeerde en/of deskundige docenten de opleiding of activiteit te laten verzorgen. 4. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten/sprekers te vervangen. Artikel 16. Overmacht 1. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle omstandigheden waarop Aqua Lingua redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een opleiding wordt verhinderd. 2. Voorts is van overmacht sprake ingeval van tekortkomen die voor rekening komen van Aqua Lingua krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder de aldus bedoelde situaties vallen in ieder geval bedrijfsstoringen, werkstaking, acties van vakbonden, ziekteverzuim van personeel van Aqua Lingua, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, terrorisme, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die -al dan niet op verzoek van Aqua Lingua- betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen. 3. Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal Aqua Lingua een andere tijd of dag voor het houden van deze les proberen vast te stellen. Dit kan eventueel door het opschuiven van een gehele lesprogramma met een tijdseenheid. 4. Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van de opleiding treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, dan heeft Aqua Lingua het recht de opleiding schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat er enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. 5. In geval van annulering door overmacht zal Aqua Lingua de door de student/cursist eventueel vooruitbetaalde cursusgelden naar pro rato van de reeds gevolgde lessen terugstorten. Artikel 17. Aansprakelijkheid 1. Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, welke door Aqua Lingua aan de student/cursist wordt verstrekt, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. 2. Aqua Lingua kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 3. Aqua Lingua aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen van de student/cursist die gebaseerd zijn op hiervoor bedoelde informatie. Aqua Lingua benadrukt hierbij de student/cursist de informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar binnen diens kader van professionele kennis en ervaring te controleren en toe te passen. Artikel 18. Zoekraken privé voorwerpen Aqua Lingua is niet aansprakelijk voor het zoekraken van privé voorwerpen tijdens de opleiding. Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten 1. Alle door Aqua Lingua aan de student/cursist in gebruik gegeven intellectuele goederen blijven eigendom van Aqua Lingua. 2. De student/cursist mag al het door Aqua Lingua vervaardigde en of ter beschikking gestelde opleidingsmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Aqua Lingua niet toegestaan om opleidingsmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch dan wel anderszins), of enig werk aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen. Artikel 20. Opleiding en Examens Op alle door of vanwege Aqua Lingua verzorgde examens is een examenreglement van toepassing dat door Aqua Lingua aan het begin van de opleiding aan de student/cursisten zal worden verstrekt. Artikel 21. Klachtenprocedure Iedere student heeft het recht om over de wijze waarop een docent zich heeft gedragen t.o.v. hem of haar of over beslissingen die hem of haar aangaan, hetzij door een docent, hetzij door de organisatie, een klacht in te dienen bij de directie van Aqua Lingua. De klachtenprocedure is in te zien op www.aqua- lingua.eu en is op te vragen bij Aqua Lingua, Center for Colon Hydrotherapy Education, Oosteinde 179, 2611 VD Delft Artikel 22. Toepasselijk recht. Op elke overeenkomst tussen Aqua Lingua en de student/cursist is Nederlands recht van toepassing. Artikel 23. Vindplaats van de voorwaarden. De Algemene voorwaarden van Aqua Lingua zijn in te zien op www.aqua-lingua.eu. Artikel 24. Wet Bescherming Persoonsgegevens 1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft Aqua Lingua hierbij te kennen dat alle door de student/cursist verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerde administratie. Deze zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van student/cursisten, het toesturen van lesmateriaal, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. 2. Aqua Lingua verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. De student/cursist beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van diens gegevens. 3. Indien de student/cursist geen informatie meer wenst te ontvangen, dan dient deze Aqua Lingua daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Artikel 25. Diversen 1. Aqua Lingua behoudt zich het recht voor student/cursisten, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de opleiding tot schade van hun medestudent/cursisten belemmeren, van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet. 2. Bij wijziging van naam- en/of adresgegevens dient de student/cursist zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk z.s.m., uiterlijk 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging, aan Aqua Lingua door te geven. 3. Alle overige niet in deze Algemene voorwaarden genoemde situaties zijn ter beoordeling van de directie van Aqua Lingua. Contactgegevens Aqua Lingua Oosteinde 179 2611 VD Delft T: 015-214 42 21 e-mail: info@lisette-timmermans.nl website: www.aqua-lingua.eu Download de algemene voorwaarden. Versie: Oktober 2019 .
© Copyright 2020, Aqua Lingua | Lisette Timmermans | Contact | | Algemene voorwaarden |Cookiebeleid | Disclaimer
Aqua Lingua Oosteinde 179 2611 VD Delft
Bel me gerust: 015-2144221